Rechtsgebieden
Wij vinden het belangrijk om kwalitatief goede rechtshulp te bieden en werken daarom in (kleine) teams, die gespecialiseerd zijn op verschillende rechtsterreinen. Verder houden wij onze kennis op peil door middel van scholing en overleg (zowel intern als extern). Bovendien zijn wij actief in geschillencommissies.

Arbeidsrecht
Het team arbeidsrecht houdt zich bezig met alle problemen waarmee u als werknemer geconfronteerd kunt worden, zoals ontslag en loonconflicten e.d.

Is uw werkgever van plan uw arbeidsovereenkomst te ontbinden via de kantonrechter of heeft hij/zij een ontslagvergunning aangevraagd bij het CWI, dan kunnen wij u hierin bijstaan.

Bent u van mening dat uw werkgever u te weinig loon betaalt of bestaat er een geschil over de uitleg van de arbeidsovereenkomst of de CAO, een geschil over het vakantiegeld of vakantiedagen, dan kunnen wij u hierin adviseren of bemiddelen en zonodig voor u procederen.

Huurrecht
Heeft u problemen met uw verhuurder? Wij zijn gespecialiseerd in het Huurrecht en adviseren u daarbij graag. Ook kunnen wij voor u bemiddelen en u bijstaan in procedures.

Sociale zekerheid
De advocaten die zich bezig houden met sociale zekerheid helpen u in geval van problemen die u kunt hebben met het UWV, de sociale dienst of de SVB (Sociale Verzekeringsbank) of CIZ.

Wordt uw WW, WAO, WIA of Ziektewet-uitkering geweigerd of wordt er een maatregel opgelegd waardoor u minder uitkering krijgt, dan kunnen wij namens u bezwaar maken en eventueel beroep instellen bij de Rechtbank.

Heeft de sociale dienst uw uitkering geweigerd, stopgezet, gekort of verlaagd, ook dan kunnen wij voor u bezwaar maken en eventueel een voorlopige voorziening vragen bij de Rechtbank.

Heeft u een indicatiestelling bij het CIZ aangevraagd, een Persoonsgebonden Budget of een aanvraag voor zorg op grond van de AWBZ en bent u het met de beslissing niet eens, dan kunt u met een van onze advocaten een afspraak maken om te beoordelen of het zinvol is bezwaar of beroep in te stellen.

Wij behandelen ook Kinderbijslag (AKW), Algemene Nabestaanden Wet (ANW) en Algemene Ouderdomswet (AOW) -zaken.

Strafrecht
Indien u verdacht wordt van een misdrijf, kunt u op ons kantoor terecht bij een advocaat die u op deskundige wijze door het justitiële proces begeleidt.

Vreemdelingen-asielrecht
Indien u vragen heeft over uw verblijfsvergunning of verzoek tot naturalisatie kunt u contact opnemen met ons kantoor. In bepaalde gevallen kan het voldoende zijn dat uw vragen telefonisch beantwoord worden. Indien u echter een afwijzende beslissing van de IND ontvangen heeft, zal een afspraak gemaakt worden met de advocaat.

En indien een visum of machtiging tot voorlopig verblijf is aangevraagd en op de aanvraag afwijzend is beslist, kunt u op ons kantoor terecht voor juridische bijstand.

Ook staat ons kantoor mensen bij die een asielvergunning hebben aangevraagd. Mocht uw aanvraag afgewezen worden, of de asielvergunning ingetrokken worden, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Tot slot staat ons kantoor vreemdelingen bij die in bewaring zijn gesteld.

Familierecht
De advocaat die zich bezig houdt met het familierecht helpt u wanneer u of uw partner een echtscheiding wenst of een geregistreerd partnerschap wenst te beëindigen. De advocaat kan u bijstaan in een procedure voor de rechter of proberen voor u een regeling in onderling overleg te bereiken. De advocaat kan u adviseren zowel over een echtscheiding naar Nederlands recht, als naar buitenlands recht, bijvoorbeeld Turks recht of Marokkaans recht.

Ook bij problemen op het gebied van kinder – of partneralimentatie of gezag en omgangsregelingen voor minderjarige kinderen kan de advocaat u adviseren en bijstaan.

Verder kunt u bij ons terecht voor andere familierechtelijke problemen, zoals boedelscheiding, naamswijziging, erkenning of ontkenning vaderschap, adoptie.

Jeugdrecht en Jeugdstrafrecht
De advocaat die gespecialiseerd is in het jeugdrecht kan u bijstaan wanneer u verweer wilt voeren tegen een dreigende ondertoezichtstelling en mogelijke uithuisplaatsing van uw kind(eren). Ook kan deze advocaat u helpen wanneer u geconfronteerd wordt met een maatregel waarbij aan u het gezag over uw kinderen dreigt te worden ontnomen. De advocaat kan ook jeugdigen bijstaan die in aanraking zijn gekomen met het strafrecht.

©2017 Delfshaven Advocaten